Jak se měnily kulturní akce v průběhu času


O tom, že ÄlovÄ›k potÅ™ebuje ke svému životu i kulturu, není sporu. I psychologové říkají, že na nás má znaÄnÄ› pozitivní vývoj, zvláštÄ› pak na dÄ›ti. Nelze se tedy divit, že nejrůznÄ›jší kulturní akce se pořádaly již ve starovÄ›ku. BÄ›hem let vÅ¡ak proÅ¡ly v nÄ›kterých ohledech velkou promÄ›nou, v jiných vÅ¡ak zůstaly prakticky nezmÄ›nÄ›ny.

 

kulturní akce existují již od poÄátků lidstva

 

Například jednou z oblíbených zábav bylo již tehdy divadlo. To vÅ¡ak vypadalo jinak, než to dneÅ¡ní. Nejenže v nÄ›m hráli muži, ale také se k vyjádÅ™ení emocí používaly masky, které herci nosili. Hrála se díla význaÄných mistrů té doby, byÅ¥ byla mnohdy velmi dlouhá a tak byla hra rozložena do nÄ›kolika dní.

 

Další kulturní akcí, která si získala popularitu o nÄ›kolik století pozdÄ›ji v Římské říši, byl pro zmÄ›nu cirkus. Ten samozÅ™ejmÄ› nevypadal tak, jak jej známe dnes, s klauny, akrobaty a exotickými zvířaty – aÄkoliv na exotická zvířata jsme zde narazili, pouze nepÅ™edvádÄ›la různé triky. Namísto toho to bylo místo, kde gladiátoÅ™i bojovali buÄ mezi sebou navzájem, nebo právÄ› se zvířaty, jako byli například lvi nebo medvÄ›di.

 

i sport patří již odedávna ke kultuře

 

To se může dnes zdát kruté, avÅ¡ak i v té dobÄ› Å¡lo mnohem spíše o efektní pÅ™edstavení než o to pÅ™ipravit protivníka o život. Ve skuteÄnosti se to spíše podobalo dneÅ¡nímu wrestlingu s nacviÄenými pohyby zaměřenými spíše na efekt než efektivitu. A není divu, ti nejlepší gladiátoÅ™i byli velmi cenÄ›ní, a nikdo nechtÄ›l, aby se jim nÄ›co stalo. Ke zranÄ›ním Äi dokonce smrti tak docházelo pouze ve skuteÄnÄ› výjimeÄných případech.

 

V dobÄ› stÅ™edovÄ›ku se pak zaÄaly do módy dostávat nejrůznÄ›jší spoleÄenské akce pořádané Å¡lechtou a smetánkou, jako byly různé plesy a bály. I ty máme jeÅ¡tÄ› dnes, byÅ¥ s tÄ›mi, které se pořádaly tehdy, toho již příliÅ¡ spoleÄného nemají.

 

AÄkoliv se tedy podoba kultury v Äasech mÄ›ní, její základ zůstává stejný. A je jasné, proÄ â€“ stejný koneckonců zůstává i ÄlovÄ›k. Na to bychom nemÄ›li zapomínat, než budeme naÅ¡e pÅ™edky soudit.